Laboratori i analizave cilësore të PMB-ve, si dhe ai i mbetjeve të tyre në bimët e në produktet me origjinë bimore, pranë ISUV-it, i cili ka për detyrë:

  1. Vlerësimin e dokumentacionit të PMB-ve gjatë procedurës së regjistrimit të tyre;
  2. Kontrollin cilësor të PMB-ve të regjistruara dhe të hedhura në treg;
  3. Analizën e mbetjeve të PMB-ve në bimët dhe produktet me origjinë bimore, të prodhuara në vend dhe/ose të importuara, në zbatim të legjislacionit për sigurinë ushqimore.

 

Nivelet Maksimale të Mbetjeve për Produktet e Mbrojtjes së Bimëve, janë të miratuar me Udhëzim Ministri “Për nivelin maksimal të mbetjeve të pesticideve në disa produkte ushqimore me origjinë bimore”,  i cili është përafrimin i “Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 “On maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending council directive 91/414/EEC”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0396&from=EN.

 

Metodat e Analizave

Calibration Line

CHECK YOUR SCOPE_50

flexible scope G-FYTOPROST_20_10_2016

internal quality control

Method M 001-01 MS 6-12-2012

MS 6-12-2012-αλφαβ

QuEChERS

Sampling

standard solutions

validation of methods

validation protocol