Diagnoza dhe Mbrojtja e Sheges

Monografi e publikuar me mbeshtetjen e AKKSHI ne kuadrin e projektit PKKZH

 

WP4_Establishment of Diagnostic and Training Hubs (DTHs)-EQUIPMENT SELECTION BELGRADE