Konceptoi: Lisa Cowey (UK) & Prof.Dr. Magdalena Cara (AUT)

https://eu4tech.eu/

https://eu4tech.eu/download/ip-strategy-tool-for-poc-training/

EU4TECH një projekt tre vjeçar (2017-2020) nga Komisioni Evropian, i krijuar për të ndërtuar kapacitete për Transferimin e Teknologjisë nga Organizatat e Kërkimit Publik (PRO) dhe për të ndihmuar në zhvillimin e ekosistemit më të gjerë të inovacionit në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor (WB).

Proof of Concept (PoC) Project Western Balkan po implementohet nga një konsorcium, i udhëhequr nga Zhvillimi Ndërkombëtar Irlandez (IDI) me mbështetje të fortë nga Qendra e Përbashkët e Kërkimit (JRC) e Komisionit Evropian (KE).

Hyrje në një Botë të Re të Granteve, Donatorëve dhe Propozimeve dhe Si të Aplikoni

Hyni në mundësitë më të mira për gjetjen e fondeve, të gjitha në një vend. Një faqe në internet, një hyrje dhe ju merrni qasje në informacionin në lidhje me grantet dhe donatorët plus se si të aplikoni për fonde të suksesshme. Click here.

Skema e Konceptit të Ballkanit Perëndimor është një veprim i shumë vendeve, i financuar nga Instrumenti i Para-Anëtarësimit i Bashkimit Evropian (BE) (IPA). Skema do të sigurojë Asistencë Teknike (AT) për 40 projekte Proof of Concept (PoC) me origjinë nga Organizatat Publike të Kërkimit (PRO) ose, kur janë të pranueshme, ndërmarrjet nga Ballkani Perëndimor, (AlbaniaBosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia dhe  Serbia).

Projekti i filloi aktivitetet në fillim të vitit 2020 dhe do të përfundojë në Dhjetor 2021.

 Objektivat

 Të gjitha tipet e mbledhjes së fondeve në një vend

Informacione paraprake për grante, lajmërime specifike për grante përmes postës elektronike bazuar në vendin/temat tuaja, kërkim donatorësh, shikoni shembuj të propozimeve, shkarkoni e-books, kalendarin e financimit, hartën e granteve dhe videot e trajnimit. Bashkohu në Premium. Join Premium.

Proof of Concept (PoC) Project i Ballkanit Perëndimor synon të ofrojë mbështetje për të hedhur në treg shpikje premtuese në Ballkanin Perëndimor. Projekti synon të lehtësojë vlerësimin (prototip, demonstrues, etj.), si edhe të eksplorojë rrugët për komercializimin e teknologjive të zhvilluara brenda Organizatave Publike të Kërkimit (PRO) dhe NVM-ve në Ballkanin Perëndimor. Ai do të sigurojë një sërë shërbimesh specifike që do t’u mundësojnë sipërmarrësve dhe studiuesve vendas të fitojnë përvojë praktike në transferimin e teknologjisë dhe të maksimizojnë potencialin e marrëveshjeve të suksesshme të transferimit të teknologjisë në rajon.

Objektivat Specifike:

 • Të nxisë dhe mbështesë zhvillimin e një linje të shëndetshme të transferimit të teknologjive në rajon;
 • Siguron një mbështetje në fazë të hershme që adreson Nivelin e Gatishmërisë së Teknologjisë (TRL) 3 deri në ‘hendekun’ e TRL 4 (Prova e Konceptit dhe Vlerësimit) midis financimit tradicional (funding)për inovacionin në organizatat kërkimore publike dhe financimit të siguruar nga ndërmarrjet private;
 • Të rritet kapaciteti i studiuesve dhe ndërmjetësve për të identifikuar një rrugë të sigurt drejt tregut dhe për të ndërtuar një strategji të fortë komercializimi;
 • Të kontribuojë në zhvillimin e “engjëjve” të biznesit lokal dhe bazës së investitorëve sipërmarrës;
 • Të inkurajojë shkëmbimin e njohurive dhe transferimin e teknologjisë në dhe përtej rajonit;
 • Të kuptojë gjithashtu se cilat masa konkrete mund të vendosen për të lehtësuar rritjen e instrumenteve financiare të përqendruara në transferimin e teknologjisë, siç janë investimet në kapital.

Qëllimi i këtij veprimi është të ofrojë plane konkrete për mbështetjen e projekteve të zgjedhura për komercializim në Ballkanin Perëndimor. Kjo do të ndihmojë në përfitimevet ekonomike dhe sociale të kërkimit shkencor të gjeneruar në universitete dhe qendra kërkimore duke e shndërruar atë në shërbime dhe produkte aktuale që çojnë në krijimin e kompanive të reja dhe mundësi punësimi (employment) dhe rritjen e mirëqënies sociale dhe ekonomike dhe produktivitetit në nivel lokal dhe rajonal.

Shpejtoni kërkimin për grante

Në Databazën tonë të Granteve Premium; ju mund të kërkoni në këtë bazë të dhënash të granteve sipas vendit dhe sipas zonës së punës tuaj në mënyrë që të gjeni shpejt mundësitë më të përshtatshme dhe të dobishme të hapura për organizatën tuaj. Bashkohu në Premium. (Join Premium).

 Fokusi

 • Fokusi për veprimin (Përfituesit Institucional)
 • Ky veprim synon dhe është i hapur për Organizatat e Kërkimit Publik (PRO) dhe NVM (Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme) me seli në Ballkanin Perëndimor me kusht që të mos ekzistojë një skemë ekzistuese kombëtare që ofron mbështetje të ngjashme. Ndërmarrjet nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut drejtohen në skemën e tyre kombëtare. Ndërmarrjet nga ekonomitë e tjera do të kenë disponueshmërinë e skemave lokale të marra në konsideratë në fazën e vlerësimit. Për më shumë mbi përshtatshmërinë, konsultohuni në seksionin përkatës më poshtë mbi përshtatshmërinë.
 • Fokusi i veprimit (PoC Projects)
  • Veprimi EU4TECH PoC do të synojë projekte në fazën ‘Proof of concept’ (PoC) të zhvillimit.
  • PoC është realizimi i një metode ose ideje për të demonstruar realizueshmërinë e saj, ose për të verifikuar që një koncept ose teori ka potencial praktik.
  • PoC ulet në Nivelin 3 në Shkallën e Gatishmërisë së Teknologjisë (TRL) mbi veprimtarinë kërkimore bazë dhe të aplikuar (TRL1: Parimet themelore të vëzhguara; TRL 2: Formuluar koncepti i teknologjisë) dhe poshtë TRL4: (Teknologjia e vërtetuar në laborator).
 • Fokusi i veprimit (Aplikuesi kryesor dhe ‘ekipi’)
  • Vlerësuesit do të kërkojnë projekte që janë të mundshme për sa i përket mbështetjes teknike dhe jo-teknike (komercializimit) që ata mund të demonstrojnë dhe angazhimit të aplikantëve.

Kriteret e pranimit

 • Aplikantët për mbështetje duhet të kenë një Leader “Drejtues Projekti”. Ky duhet të jetë një individ. Individët ose duhet të aplikojnë nga një PRO e pranueshme ose nga një ndërmarrje e pranueshme. E gjithë korrespondenca në lidhje me projektin do të bëhet me Udhëheqësin e Ekipit.
 • Sigurohuni që jeni në gjendje t’i përgjigjeni komunikimeve të tilla dhe t’i kushtoni kohë punës për ekipin e “TA” nëse zgjidheni. Individët të cilët e dinë që janë jashtë WB6 gjatë projektit p.sh. sepse ata po studiojnë jashtë vendit, nuk duhet të aplikojnë për të qenë Drejtues i Projektit.
 • Aplikimet duhet të vijnë nga Organizatat e Kërkimit Publik (Public Research Organisations -PRO) ose, kur janë të pranueshme, nga një ndërmarrje.
 • PRO-të ose duhet të jenë të financuara nga shteti ose, nëse janë private, ata duhet të jenë në gjendje të demonstrojnë se nuk janë jofitimprurëse dhe se ato paraqiten në një regjistër kombëtar të institucioneve të akredituar të arsimit të lartë ose institucioneve të njohura të kërkimit, p.sh. një bazë e të dhënave aktuale e Ministrisë së Arsimit ose Shkencës.
 • Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) kanë të drejtë të aplikojnë duke përfshirë mikro-bizneset dhe fillestarët. Ndërmarrjet e mëdha nuk kanë të drejtë për këtë mbështetje.
 • Për më shumë informacion, vizitoni  (https://eu4tech.eu/call-for-project-proposals)

 Afatet e Granteve

fondet për anëtarët Premium të OJF tani mund të hyjnë në grante që nuk kanë afate. Ka qindra agjenci donatorësh që ofrojnë grante të tilla dhe me llogarinë tuaj të Anëtarësimit Premium, ju mund t’i shikoni ato dhe të aplikoni në çdo kohë – pa u shqetësuar se kur po mbyllen! Premium Membership Sign up.

EU4TECH was a three year (2017–2020) action from the European Commission, designed to build capacity for Technology Transfer from Public Research Organizations (PROs) and help to develop the wider innovation ecosystem in the six economies of the Western Balkans (WB).

The WB PoC Project is being implemented by a consortium, led by International Development Ireland (IDI) with strong support from the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission (EC).

Introducing to a New World of Grants, Donors, Proposals and How to Apply Resources
Access the best fundraising features all at one place. One website, one login and you get access to information about grants and donors plus how to apply for funds successfully. Click here.

The Western Balkans Proof of Concept Scheme is a multi-country action, funded though the European Union (EU) Instrument for Pre-Accession (IPA). The scheme will provide Technical Assistance (TA) to 40 Proof of Concept (PoC) projects originating from Public Research Organisations (PROs) or, where eligible, enterprises from the Western Balkans (AlbaniaBosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia).

The project commenced activities in early 2020 and will end in December 2021.

Objectives

All Fundraising Features at one place
Early grant information, specific grant alerts by email based on your country/themes, search donors, view sample proposals, download knowledgeable ebooks, funding calendar, grants map and training videos. Join Premium.

The Western Balkans Proof of Concept Project aims to provide hands on support in taking promising inventions in the Western Balkans to market. The project aims to facilitate the validation (prototype, demonstrator, etc.) and explore avenues for the commercialisation of technologies developed within Public Research Organisations (PROs) and SMEs in the Western Balkans. It will provide a set of specific services that will enable local entrepreneurs and researchers to gain practical experience in technology transfer and maximise the potential of successful technology transfer deals in the region.

Specific objectives:

 • To foster and supporting the development of a healthy technology transfer pipeline in the region;
 • Provide early stage support that addresses the Technology Readiness Level (TRL) 3 to TRL 4 ‘gap’ (Proof of Concept and Validation) between traditional funding for innovation in public research organisations and funding provided by private enterprises;
 • To increase the capacity of researchers and intermediaries to identify a robust route to market and build a strong commercialisation strategy;
 • To contribute to the development of local business angel and venture capital investor base;
 • To encourage knowledge exchange and technology transfer across and beyond the region;
 • To also understand what concrete measures could be put in place to facilitate the growth of technology transfer focused financial instruments such as equity investments.

The purpose of this action is to deliver concrete plans for supporting selected commercialisation projects in the Western Balkans. This will assist in unlocking the economic and social benefits of research generated in universities and research centres by transforming it into actual services and products leading to the creation of new companies and employment opportunities and increased social and economic growth and productivity locally and regionally.

Speed up your grant search
With our Premium Grants Database, you can search this grants database by country and by area of your work so that you can quickly find the most relevant and useful opportunities open for your organization. Join Premium.

Focus

 • Focus for the action (Institutional Beneficiaries)
  • This action is aimed at and open to Public Research Organisations (PROs) and SMEs (Small and Medium Sized Enterprises) based in the Western Balkans provided there is not an existing national scheme that is offering similar support. Enterprises from Serbia and North Macedonia are directed to their own national scheme. Enterprises from other economies will have the availability of local schemes taken into consideration at the evaluation stage. For more on eligibility consult the relevant section below on eligibility.
 • Focus of the action (PoC Projects)
  • The EU4TECH PoC action will target projects at the ‘Proof of concept’ stage (PoC) of development.
  • PoC is the realization of a method or idea in order to demonstrate its feasibility, or to verify that a concept or theory has practical potential.
  • PoC sits at Level 3 on the Technology Readiness Scale (TRL) above basic and applied research activity (TRL1: Basic principles observed; TRL 2: Technology concept formulated) and below TRL4: (Technology validated in the lab).
  • Assessors will be looking for technology or knowledge-based ideas that have the potential to become innovative products and services. For more on types of projects to be supported consult the relevant section below on the evaluation methodology.
 • Focus of the action (Lead Applicant and ‘team’)
  • Assessors will be looking for projects that are feasible in terms of the technical and non-technical (commercialisation) support they can demonstrate and the commitment of the applicants.

Eligibility Criteria

 • Applicants for support must name a ‘Project Leader’. This must be an individual. Individuals must either be applying from an eligible PRO or an eligible enterprise. All correspondence regarding the project will be made with the Team Leader. Ensure that you are in a position to respond to such communications and to dedicate time to work with the TA team if you are selected. Individuals who know that they will be based outside the WB6 during the project e.g. because they are studying abroad, should not apply to be the Project Leader.
 • Applications must come from either Public Research Organisations (PRO) or, where eligible, from an enterprise.
 • PROs must either be state funded or, if private, they must be able to demonstrate that they are notfor-profit and that they appear in a national register of accredited Higher Education Institutions or recognised Research Institutions e.g. a current Ministry of Education or Science data-base.
 • Small and medium sized enterprises (SMEs) are eligible to apply including micro-businesses and start-ups. Large enterprises are not eligible for this support.

For more information, visit https://eu4tech.eu/call-for-project-proposals/

Deadline-Free Grants
fundsforNGOs Premium Members can now access grants that do not have deadlines. There are hundreds of donor agencies offering such grants and with your Premium Membership account, you can view them and apply anytime – without worrying about when they are closing! Premium Membership Sign up.