https://harisa.site123.me/

HARMONIZIMI DHE INOVACIONI NË PROGRAMET E STUDIMEVE PHD PËR SHËNDETIN E BIMËVE NË BUJQËSINË E QËNDRUESHME – HARISA

Programi: Erasmus + CBHE
Titulli: Harmonizimi dhe Inovacioni në Programet e Studimeve PhD për Shëndetin e Bimëve në Bujqësinë e Qëndrueshme – HarISA
Numri: 598444-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP
Datat dhe kohëzgjatja e projektit
Data e fillimit: 15.01.2019      Data e përfundimit: 14.01.2022     Kohëzgjatja (muaj): 36
Buxheti: 967 614,00 €
Koordinator: Prof. Dr. Renata Bažok, PhD,
1. Universiteti i Zagrebit Fakulteti i Bujqësisë
Partnerët e BE-së (4):
2. Universiteti Bujqësor – Plovdiv
3. Universiteti Bujqësor i Athinës
4. Universiteti Josip Juraj Strossmayer i Osijekut Fakulteti i Shkencave Agrobiotechnical Osijek
5. Universiteti i Barit Aldo Moro
Partnerët jashtë BE (7)
6. Universiteti Bujqësor i Tiranës, FBM – Prof. Magdalena Cara (magdacara@ubt.edu.al)
7. Universiteti “Fan Noli” Korce
8. Universiteti i Mostarit Fakulteti i Bujqësisë dhe Teknologjisë Ushqimore
9. Universiteti i Sarajevës Fakulteti i Bujqësisë dhe Shkencës Ushqimore
10. Universiteti i Beogradit Fakulteti i Bujqësisë
11. Universiteti i Novi Sadit Fakulteti i Bujqësisë
12. Fakulteti Bioteknik i Universitetit të Malit të Zi

Nevoja për profesionistë me arsim të lartë me njohje të thellë të shëndetit të bimëve për bujqësi të qëndrueshme është e lartë në të dy palët, shtetet e programit dhe ato partnere. Ky projekt ka ambicjen e harmonizimit dhe modernizimit të studimeve të doktoraturës si dhe të krijojë një rrjet kërkimor të aftë për t’iu përgjigjur sfidave aktuale në shëndetin e bimëve.
Platforma unike për arsimin e doktoraturës në çështjet e shëndetit të bimëve do të ngrihet midis partnerëve. PI-të do të përshtatin praktikat më të mira në lidhje me menaxhimin dhe kryerjen e programeve të studimeve të doktoratës. Përmbajtja shkencore dhe rezultatet e të nxënit të kurseve të ndryshme do të përmirësohen dhe harmonizohen. Mësimdhënësit do të trajnohen në metoda të reja didaktike dhe në supervizimin e studentëve të doktoraturës. Krijimi i rrjetit shkencor midis shkencëtarëve, lëvizshmëria dhe shkëmbimi i studentëve dhe stafit, së bashku me ngritjen e qendrave diagnostike dhe trajnuese në PI do të përmirësojë kapacitetet njerëzore të vendeve kandidate për të përshtatur politikën e BE-së në shëndetin e bimëve për të zhvilluar dhe prezantuar strukturat e reja me metodat e zvogëlimit të pesticideve në praktikën bujqësore dhe për të kryer dhe/ose të marrin pjesë në kërkimet në fushën e shëndetit të bimëve në nivel ndërkombëtar. Aktivitetet e propozuara do të lejojnë njohjen ndërkombëtare të kurseve të propozuara dhe do të mundësojnë arsimimin e shkencëtarëve të rinj në shëndetin e bimëve të gatshëm të bashkëpunojnë dhe të marrin pjesë në kërkimet shkencore në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Drafti i kurrikulit do të krijohet dhe do të jetë gati për tu dorëzuar në akreditim.
Objektivat
Projekti ka për qëllim përmirësimin dhe modernizimin e programeve të studimeve të doktoratës, si në menaxhimin e programit dhe tutoring, ashtu edhe të nivelit të përmbajtjes shkencore. Kjo do të kontribuojë në një cilësi më të lartë të studimeve të doktoratës. Do të realizohen mobilitete intensive të studentëve dhe të stafit. Do të zhvillohet materiali i përbashkët mësimor, kurset e reja dhe drafti i planprogramit për programin ndërkombëtar të studimeve të doktoratës. Janë propozuar bashkë udhëheqje të studentëve. E gjithë kjo nxit bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rajonal.
Objektivat specifike janë:
– harmonizimi, përmirësimi dhe modernizimi i programeve të studimeve të doktoraturës në shëndetin e bimëve në universitetet partnere me qëllim të rritjes së kompetencave dhe aftësive të kandidatëve të doktoratës për t’iu përgjigjur çështjeve globale të shëndetit të bimëve;
– të hartojë një draft të programit ndërkombëtar të studimeve të doktoratës në Shëndetin e Bimëve; dhe
– për të nxitur integrimin rajonal në fushën e kërkimeve dhe edukimit të shëndetit të bimëve midis WBC dhe midis WBC dhe vendeve të BE.
Prioritetet kombëtare të katër vendeve partnere janë në drejtim të përmirësimit të cilësisë së arsimit të lartë dhe mësimdhënies duke zhvilluar mjetet didaktike, metodologjinë dhe qasjen pedagogjike. Gjithashtu, e njëjta gjë thuhet edhe për prioritetet rajonale. Meqenëse projekti i
propozuar ka për qëllim zhvillimin dhe modernizimin e kurrikulave në arsimin e doktoraturës në vendet partnere projekti i propozuar përshtatet plotësisht me qëllimet kombëtare dhe rajonale.
WP 1 Rishikimi i kurseve të studimit të doktoratës të partnerëve (aspektet shkencore)
WP 2 Kuadri i përbashkët për harmonizimin e kurseve të doktoratës si dhe hartimi i një drafti të përbashkët ndërkombëtar të kurrikulit (rregulla dhe aspekte të menaxhimit)
WP3 Përmirësimi i përmbajtjes shkencore dhe punës në nëngrupe të ndryshme (nëngrupet e propozuara janë: Diagnoza në shëndetin e bimëve dhe IPM; Përdorimi i qëndrueshëm i pesticideve; Patologjia e bimëve; Entomologjia, Shkenca e barërave të këqija; Mykotoksinat dhe siguria e ushqimit …)
WP 4 Themelimi i qëndrave “hubs” (shpërndaje) diagnostike dhe trajnuese (DTH)
WP 5 Mobiliteti i studentëve dhe stafit, trajnimi i studentëve të doktoraturës dhe stafit
WP 6 Sigurimi i cilësisë
WP 7Shpërndarja e projektit
WP 8 Menaxhimi i projektit

Kliko këtu: Erasmus-CBHE Shqip

Kliko këtu: Erasmus-CBHE English

Kliko këtu: HarISA Shqip

Kliko këtu: HarISA English

Kliko këtu: HarISA Presentation