IPM = Integrated Pest Management – Menaxhimi i Intergruar i Demtuesve

Pse studiohet dhe aplikohet IPM?

 • Sepse ajo është një mënyrë e re për menaxhimin e dëmtuesve:

1920’s menaxhimi i dëmtuesve pambukut

Pesticidet rutinë 1960 – 1970

 • Rezistenca e Pesticideve
 • Problemet mjedisore

Koncepti i IPM “rilind 1970

IPM është:

   Është një filozofi e menaxhimit dëmtuesve përdor gjitha teknikat e përshtatshme menaxhimit dhe metodat për mbajtjen e popullatave dëmtuesve nën nivelet e dëmit ekonomik

   Çdo teknikë e menaxhimit dëmtuesve duhet jetë paqësore me mjedisin dhe me objektivat e prodhuesit.

IPM = Integrated Pest Management – Menaxhimi i Intergruar i Demtuesve

Integrated Pest Management (IPM) është përdorimi i koordinuar i informacionit të dëmtuesve dhe të mjedisit me qëllim që të përdorimin e metodave të kontrollit të dëmtuesve për të parandaluar nivelet e papranueshme të dëmtimit në mënyrën më ekonomike dhe me sa më pak që të jetë e mundur rezik mbi njerëzit, kafshët, bimët, mjedisin.

Çfarë NUK është IPM!

 • IPM NUK e ndalon përdorimin e pesticideve!
 • IPM NUK është vetëm një program i kontrollit të dëmtuesve biologjik ose “organik”
 • IPM është një proçes vendim – marrje, dhe NUK është një rregjim i rreptë menaxhimi

Komponentët e një Programi IPM

 • Monitorimi dhe Mostrimi (inspektim i kujdesshmëm)
 • Identifikimi i Dëmtuesve (lloji i dëmtuesit stadi i zhvillimit të tij?)
 • Vendim -marrja; Vendimet e IPM janë të drejtuara nga “kufijtë e veprimit” (çfarë veprimesh)
 • Veprimi (ri-inspektim)
 • Mbajtja e shënimeve (shkruani, historinë)
 • Edukimi (mësimi)

PSE Integrated Pest Management (IPM)

 • Më efektive
 • Më efiçiente
 • Kosto më e ulët dhe afat më i gjatë
 • Minimizon përdorimin e pesticideve

 

Protokolle IPM

protokolli-teknik-i-domates

protokoll-fushor-i-kultures-se-patates-argumentimi

protokolli-fushor-i-kultures-se-ullirit-dhe-argumentimi

protokolli-teknik-fushor-i-kultures-se-hardhise

protokolli-teknik-fushor-i-kultures-se-specit

protokolli-i-molles